Bugün: 26.03.2019

Yeşil Gi­re­sun Be­le­di­yes­por, Yan­gın Hat­tın­da

Yeşil Gi­re­sun Be­le­di­yes­por, Yan­gın Hat­tın­da
Yeşil Gi­re­sun Be­le­di­yes­por Ba­şant­re­nö­rü Ahmet Kan­de­mir ka­zan­ma­ya ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.13.03.2018 09:20
Kan­de­mir, “Özel­lik­le ilk ya­rı­da ri­ba­unt ala­ma­dık, geri koş­ma­dık. Ra­ki­be çok kolay sayı im­ka­nı ver­dik. Maçta, özel­lik­le bi­rin­ci dev­re­de hiç var­lık gös­te­re­me­dik. İkinci ya­rı­da özel­lik­le ener­jik oyun­cu­la­rı oy­nat­tım ama yine de ol­ma­dı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Dev Ço­ta­nak­la­rın Kulüp Baş­kan Ve­ki­li Ser­taç Güneş, Ban­vit dep­las­ma­nı­na ga­li­bi­yet için git­tik­le­ri­ni ancak par­ke­den is­te­dik­le­ri so­nuç­la ay­rı­la­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Güneş, “Geçen hafta İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ma­çı­nı ka­zan­mış­tık. Ban­vit dep­las­ma­nın­da da galip ge­le­rek 2’de 2 yap­mak is­ti­yor­duk ancak ba­şa­rı­lı ola­ma­dık. İyi mü­ca­de­le et­me­mi­ze rağ­men güçlü ra­ki­bi­miz kar­şı­sın­da kay­bet­tik. Bunun üzün­tü­sü­nü ya­şı­yo­ruz” dedi.

Güneş, ligin 21. haf­ta­sın­da 18 Mart Pazar günü Ana­do­lu Efes’i konuk ede­cek­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak, “Bu haf­ta­ki ra­ki­bi­miz Tür­ki­ye ve Av­ru­pa’nın en önem­li ekip­le­rin­den biri. Çok zor bir maç daha bizi bek­li­yor. Efes ma­çı­na iyi ha­zır­la­na­rak saha ve se­yir­ci avan­ta­jın­dan da ya­rar­la­nıp ka­za­nan taraf olmak is­ti­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Etiketler: Yeşil Gi­re­sun Be­le­di­yes­por - Yan­gın Hat­tın­da

Diğer Spor haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.