Bugün: 17.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Tüccar Denetçilerimiz Olacak…

Tüccar Denetçilerimiz Olacak…


Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen 6322 Sayılı kanunla Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı. Aşağıda bunlardan bazılarına değineceğiz.

Teşviklerin nasıl yapılacağı tarif edildi…

Hükümetin açıkladığı istihdam teşviklerinden gelir vergisi stopajının usul ve esasları da bu kanunda düzenlendi. Bilindiği gibi hükümet ülkemizi 6 ayrı ekonomik bölgeye ayırarak her bölge için ayrı ayrı teşvikler vereceğini duyurmuştu. Bu teşviklerden işçi ücretlerinden kesilmesi gereken gelir vergisini de teşvik kapsamına almıştı. Bu düzenleme kanunda “Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir” şeklinde ifade edilmiştir. Teşvikler yatırım bazında uygulanacağından yatırımın el değiştirmesi halinde teşvikten yeni yatırımcı da kalan süre kadar faydalanacaktır. Aynı düzenleme 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunda da yapılarak ödenecek işçi ve işveren primlerinin de terkin edileceği belirtilmiştir.

Cep Telefonlarından 100 TL alınacak…

Bu kanunla yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için de 100 TL alınması uygulaması başlayacaktır. Alınacak harç cihaz kaydedilmeden alınacak olup, alınmadan kullanıma açılması halinde ise harcın %50 fazlasıyla alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Tüccar denetçilerimiz olacak…

Yine bu kanunla mali müşavirler ve Türk Ticaret Kanunu uyarıca kurulacak olan denetim şirketleri için ayrı ayrı ruhsat ve faaliyet harcı alınması öngörülmüştür.

Bu düzenlemeye göre alınması öngörülen harçlar;

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 30.000 TL

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5’i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl 15.000 TL

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5’i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı1.800 TL, 900 TL, 450 TL

Herhalde denetçilerin çok para kazanacakları öngörüsünden hareket eden vekillerimiz, daha başlangıçta 30-40 bin TL ve her yıl 5-10 bin TL’den aşağı olmayacak harçların vergi yerine geçtiklerinin farkındadırlar. Belki de parası olmayan adam niye zenginlerin işini yapsın ki demişlerdir.

Etilerdeki ev ile Bitlis’teki ev bir mi?

Bu kanunla 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende safhası için” ibaresi “perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle inşaatın yapıldığı yerin, arsanın veya vergi değerinin esas alınmasıyla vergi oranlarının değişeceği esası getirilmiştir. Kanun mecliste tartışılırken Bitlis’teki 150 m2lik bina ile Etilerde veya Boğazda bulunan 150 m2lik binanın veya dairenin aynı vergi oranına tabi olmasının haksızlık olduğu konuları tartışılmıştır. Bu uygulamanın usul ve esaslarını Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde belirleyecektir. Ancak bunun her halükarda 1 Hazirandan sonra başlanılan inşaatlar için olacağı kanun görüşülürken ifade edildiğinden hala devam eden inşaatların maliyetlerini etkilemeyeceğini düşünüyoruz.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ